RUBRIC MG 220

Sử dụng cho các hệ thống ổ đỡ, đặc biệt là các hệ thống ổ đỡ của Morgan & Danieli