SAFROTATE 32

Các loại tua-bin khí, tua-bin hơi nước và tua-bin nước dùng trong công nghiệp nặng.

SAFROTATE 46

Các loại tua-bin khí, tua-bin hơi nước và tua-bin nước dùng trong công nghiệp nặng.

SAFROTATE 68

Các loại tua-bin khí, tua-bin hơi nước và tua-bin nước dùng trong công nghiệp nặng.