FRIGOLIS P 68

Độ bền nhiệt và bền oxi hóa tuyệt hảo giúp giảm thiểu việc hình thành cặn nhựa, cặn véc-ni.