SUPRACO 1015

* Sử dụng cho các hình thức gia công tiện trên đồng thau và thép mềm.

SUPRACO 1030

* Sử dụng cho các hình thức gia công tiện trên đồng thau và thép mềm.

SUPRACO 2015

*Sử dụng cho các hình thức gia công thép có độ cứng từ trung bình đến cứng...

SUPRACO 2030

*Sử dụng cho các hình thức gia công thép có độ cứng từ trung bình đến cứng...

SUPRACO 3015

*Sử dụng cho các hình thức gia công thép có độ cứng từ trung bình đến cứng,...

SUPRACO 3030

Sử dụng cho các hình thức gia công thép có độ cứng từ trung bình đến cứng,...

SUPRACO 4015

*Sử dụng cho các hình thức gia công khó như doa, khoan sâu,...

SUPRACO 4030

Sử dụng cho các hình thức gia công khó như doa, khoan sâu, ...